Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Α. Εισαγωγικά

Η DigitalProject, στο εξής καλουμένη «Εταιρία», αποτελεί ατομική επιχείρηση, με έδρα τη Νέα Σμύρνη Αττικής (οδός Περγάμου, αρ.35, ΤΚ 17121, Αθήνα, Ελλάδα), ΑΦΜ 115646474, αρμόδια ΔΟΥ αυτή της Νέας Σμύρνης, τηλέφωνο 211.800.35.40 και αποτελεί, από το 2011, έναν δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών Πληροφορικής,
οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης των οποίων ακολουθούν, δεσμεύοντας Εταιρία και Πελάτη.
Με τον όρο "Πελάτης", νοούνται οι χρήστες των υπηρεσιών της Εταιρίας ή οι επισκέπτες του δικτυακού μας τόπου, ανεξάρτητα από το αν προβούν σε παραγγελίες υπηρεσιών από την Εταιρία. Η δεσμευτικότητα απορρέει από μόνη την πρόσβαση και τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και συνοδεύει επιπλέον την οποιαδήποτε συναλλακτική δραστηριότητα.

Εάν κάποιος χρήστης ή εκπρόσωπος χρήστη δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της Εταιρίας.

Οι παρόντες όροι ενδέχεται να υποστούν τροποποιήσεις οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση, η ισχύς των οποίων άρχεται με μόνη τη δημοσίευσή τους στο παρόν.
Γι΄αυτό, παρακαλούμε ελέγχετε τους όρους χρήσης, όπως δημοσιεύονται, τακτικά, ώστε να έχετε γνώση των όρων που διέπουν τη χρήση του.
Επίσης, ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να εφαρμόζονται σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, προϊόντα, υλικά, υπηρεσίες ή πληροφορίες που περιέχονται ή διατίθενται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου ή σε συναλλαγές που συνάπτονται μέσω αυτού. Οι ειδικοί αυτοί όροι, αφορώντας σε ειδικότερες υπηρεσίες, μπορούν να πληρούν ή και να αναπληρούν τους γενικούς.
Σε κάθε περίπτωση, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να διακόψουμε ή να περιορίσουμε την πρόσβαση στο δικτυακό μας τόπο, για οποιοδήποτε λόγο και κατ’ απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. 

Β. Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Αυτή η ιστοσελίδα είναι η επίσημη διαδικτυακή τοποθεσία της Εταιρίας. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική μας ιδιοκτησία, όπως προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις της συνόλου εννόμου τάξεως.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρίας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. 

Γ. Υπηρεσίες και Ευθύνη Εταιρίας

Καταβάλλουμε περίσσεια επιμέλεια, φροντίζοντας την ακρίβεια του περιεχομένου του δικτυακού μας τόπου και αδιάκοπα και περισσότερο την ποιότητα και την αξιοπιστία των υπηρεσιών μας.

Επειδή, όμως όλα δεν εξαρτώνται από εμάς και είναι δύσκολο να ελεγχθούν,  η DigitalProject αποποιείται ρητά οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για οποιοδήποτε συγκεκριμένο σκοπό προϊόντων και υπηρεσιών και ακόμα ασφάλειας του δικτυακού μας τόπου ή απαλλαγή από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Ρητά, ακόμη, δηλώνουμε ότι δε φέρουμε καμία ευθύνη, προκαλούμενη από οποιαδήποτε μορφή αμέλειας ή δόλου, για αποζημίωση άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, ηθική, εύλογη ή για διαφυγόντα κέρδη που προκαλείται ή έχει σχέση με το περιεχόμενο και τις προσφερόμενες υπηρεσίες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου.

Μέσω του παρόντος διατίθενται υπηρεσίες και ειδικό λογισμικό προς χρήση του, τηρουμένων των διατάξεων νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, ως εκτίθενται, ως έχει και ως διατίθεται. Η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη εκπαίδευσης του Πελάτη στη χρήση τους ή παροχής γνώσεων προγραμματισμού, ακόμη κι αν πρακτικά παρέχει, αποποιουμένης της ευθύνης για την καταλληλότητα του υλικού ως ανωτέρω. Εκτός από τα οριζόμενα στην παρούσα, το λογισμικό διατίθεται για χρήση αποκλειστικά από τελικούς χρήστες και συνεπώς κάθε περαιτέρω αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναδιανομή του, απαγορεύεται ρητώς. Δεδομένης της ροής της καθημερινότητάς μας, προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στον ιστότοπό μας μπορεί να μην προσφέρονται πια ή οι όροι τους να έχουν διαφοροποιηθεί.


Για κάθε συγκεκριμένη πληροφορία ή διευκρίνηση, η Εταιρία θα είναι διαθέσιμη.
Ακόμη, προς εκτέλεση των παρεχομένων υπηρεσιών και διευκόλυνση του Πελάτη μας, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία, ιστοσελίδες και δεδομένα του.

Σύνδεσμοι που τυχόν εμφανίζονται στο δικτυακό μας τόπο τίθενται προς διευκόλυνση του Πελάτη, δεν ελέγχονται από εμάς, δεν εγγυόμαστε την ασφάλειά τους ούτε το περιεχόμενό τους ούτε, σαφώς, υποστηρίζονται από εμάς.

Δ. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία

Κατά τόπον αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς που πηγάζει άμεσα ή έμμεσα από την εφαρμογή της παρούσας, ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό.